Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij de uitoefening van de activiteiten van MOL CY, ITK, ABT CY en INCOMOL LTD verwerkt zij verschillende gegevens, zowel commerciële gegevens als persoonsgegevens. Dit beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens door MOL CY, ITK, ABT CY en INCOMOL LTD. De persoonsgegevens van verschillende categorieën van identificeerbare personen worden verwerkt, zoals werknemers, klanten en leveranciers, gebruikers van de website, abonnees en andere stakeholders.

MOL CY, ITK, ABT en INCOMOL begrijpt het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de bezorgheden van haar werknemers, (contactpersonen van) klanten, (contactpersonen van) leveranciers en andere personen waar zij contact mee heeft wat betreft de verwerking van hun persoonsgegevens. MOL CY, ITK, ABT en INCOMOL LTD neemt het beschermen van persoonsgegevens steeds zorgvuldig in overweging bij de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens.

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.

Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.

2. Toepassingsgebied

Dit beleid is toepasselijk op MOL CY, ITK, ABT CY en INCOMOL LTD, hierna de ONDERNEMINGENGROEP genoemd.

 • De hoofdzetel van MOL CY is gevestigd in de Diksmuidesteenweg 68 te 8840 Staden (België), telefoon +32 51 70 30 38.
 • De hoofdzetel van ITK is gevestigd in de Priester Pattynstraat 15, 8870 Kachtem (België), telefoon +32 51 22 02 73.
 • De hoofdzetel van ABT CY is gevestigd in de Rue des Ateliers 7c, 7850 Enghien (België), telefoon +32 2 395 59 70.
 • De hoofdzetel van Incomol LTD is gevestigd in Dunston House, Dunston Road Chesterfield, S41 9QD, (Engeland), telefoon +44 1246 260348.

Dit beleid is zo opgesteld dat het een uniforme minimumstandaard voor de bescherming van persoonsgegevens betreft die toepasselijk is op de ondernemingengroep en zal worden toegepast binnen de ondernemingengroep behoudens wanneer andere dwingende gegevensbeschermingswetgeving toepasselijk is die strengere verplichtingen en voorwaarden inhoudt.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

In het kader van onze contractuele overeenkomsten houden we vanzelfsprekend contactgegevens bij om met prospecten, klanten, leveranciers en partners te communiceren. Deze gegevens gebruiken we ook om u verder te informeren over producten en diensten die in lijn liggen met de overeenkomst die we al met u hebben.

U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of tijdens events).

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:

 • Locatiedata (locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel; gps-signalen die door een mobiel toestel worden verstuurd);
 • informatie van cookies, webbakens of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surf of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina's van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. Deze informatie wordt geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. In de artikelen over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij dat doen;
 • gegevens die we krijgen van andere websites, bijv. wanneer u ons vraagt om verbinding te make met uw Facebook-account;
 • telefoongesprekken, die kunnen worden opgenomen met het oog op kwaliteitsborging en voor trainingsdoeleinden.

De ONDERNEMINGENGROEP kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

Rond en binnen onze gebouwen zijn CCTV-camera’s opgesteld. De opnames hiervan worden gedurende een paar maanden bewaard, maar enkel geraadpleegd en bekeken ingeval er zich een incident heeft voorgedaan.

4. Waarom wordt die informatie verzameld?

De ONDERNEMINGENGROEP verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

 • Om te reageren op uw (online)vragen over onze producten of diensten en om u informatie te verstrekken over onze producten;
 • om uw identiteit en financiële gegevens voor de betaling van onze producten en diensten te controleren;
 • om onze producten en diensten te verbeteren;
 • om klachten over onze producten of diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;
 • om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance;
 • om het gebruik van accounts te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;
 • om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;
 • om nu en dan contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail of telefoon;
 • om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op welbepaald formulieren op onze website, in schriftelijke mededelingen of via e-mail.

Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken we vanzelfsprekend uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet.

Indien de ONDERNEMINGENGROEP voor bepaalde diensten gebruik maakt van externe partijen, partners of onderaannemers, worden deze grondig gescreend en geïnstrueerd over hun verplichtingen op vlak van vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging. Indien uw gegevens aan hen worden toevertrouwd, krijgen zij een duidelijke opdracht en worden deze gegevens uitsluitend hiervoor gebruikt.

5. Hoe worden uw gegevens gebruikt of gedeeld?

De ONDERNEMINGENGROEP kan uw persoonsgegevens delen met:

 • bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen; of
 • met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook of andere sociale media als u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met uw account.

Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden en we houden ze niet langer bij dan nodig is voor het beoogde doel.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

In het geval dat de activiteiten de ondernemingengroep of een lid van de ondernemingengroep worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy.

6. Doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

De ONDERNEMINGENGROEP heeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe gebruiken we cookies?

Sommige functies van deze website zijn bedoeld om u een betere online-ervaring op onze website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om informatie over uw onlinevoorkeuren te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie over het gebruik van websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.

A. Op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang om op de website te navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items in uw winkelmandje niet worden geleverd.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. We gebruiken Google Analytics-cookies om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.
 

Functionele cookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters zoals maat, kleur of productlijn. Die informatie kan vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit op uw keuzes en om een bezoek gerichter en aangenamer te laten verlopen. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.
 

Targeting cookies of advertentiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties beter te laten aansluiten op uw voorkeuren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een bepaalde advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden doorgaans geplaatst door netwerken van derde adverteerders. Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders.
 

Social media cookies

Deze cookies maken het mogelijk om wat u op de website hebt gedaan te delen op sociale media zoals Facebook en Twitter. Over deze cookies hebben wij geen controle. Raadpleeg het respectieve privacybeleid voor informatie over de werking van de betrokken cookies.
 

Google Analytics

Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina's enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren.

B. Verwijdering van cookies en meer informatie over cookies

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn.

Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu waar behavioural advertising en onlineprivacy worden toegelicht.

C. Webbakens

Sommige van onze webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die "webbakens" worden genoemd (ook bekend onder de naam "clear gifs"), waardoor we de gebruikers kunnen tellen die de betrokken pagina's hebben bezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie waaronder een cookienummer, de datum en het tijdstip waarop de pagina wordt weergegeven en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken is geplaatst. Ook externe adverteerders kunnen dergelijke webbakens plaatsen. Deze bakens bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de doeltreffendheid van een specifieke campagne te volgen.

8. Rechten van de betrokkenen

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Indien u bij uw registratie op de website ervoor hebt gekozen om commerciële e-mails, newsletters … van de ONDERNEMINGENGROEP te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert.

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De ondernemingengroep heeft een verantwoordelijke aangesteld, bijgestaan door een team, om de implementatie en de naleving van de gegevensbeschermingswetgeving en dit beleid te verzekeren. Met alle vragen omtrent persoonsgegevens kan u terecht bij: info@molcy.com of op het volgende adres: MOL CY, Diksmuidesteenweg 68, 8840 Staden. U kunt rekenen op een prompte reactie.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake gegevensbescherming)

9. Veiligheid

De ONDERNEMINGENGROEP spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

De ONDERNEMINGENGROEP beschikt over een beveiligde ICT infrastructuur. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers. Binnen het netwerk wordt vertrouwelijke informatie strikt gescheiden van meer triviale. Toegang is geregeld op ‘need to know’ basis (elke gebruiker kan enkel aan de gegevens die voor zijn of haar job nodig zijn). State of the art technologie wordt ingezet om het netwerk te beschermen tegen aanvallen van buitenaf, tegen virussen en malware. Monitoring en logging detecteren mogelijke abnormale situaties of activiteiten. Er wordt gezorgd voor een maximale beschikbaarheid van de infrastructuur en de toepassingen.

U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. De ONDERNEMINGENGROEP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

10.Wijzigingen aan deze policy

De ONDERNEMINGENGROEP kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

Door deze privacyverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat de ONDERNEMINGENGROEP uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.